اهمیت قالب های ریخته گری دایکاست

2023-03-22

کنترل دمای سطح قالب های دایکاست برای تولید قالب های ریخته گری با کیفیت بسیار مهم است. دماهای نامناسب یا نامناسب قالب ریخته‌گری می‌تواند منجر به ناپایداری ابعادی ریخته‌گری شود که منجر به تغییر شکل ریخته‌گری خارج شده در حین تولید و در نتیجه نقص‌هایی مانند فشار حرارتی، چسبندگی قالب، فرورفتگی‌های سطحی، حفره‌های انقباض داخلی و حباب‌های داغ می‌شود. زمانی که اختلاف دمای قالب زیاد باشد، درجات متفاوتی بر متغیرهای چرخه تولید مانند زمان پر شدن، زمان خنک شدن و زمان پاشش تاثیر می گذارد.