مهندسی

2021-01-18

قالب تصاویر سه بعدی

تحلیل جریان قالب

نمودار گزارش DFM

نمودار جریان سازی قالب

نمودار فرآیندهای ساختاری


طراحی قالب

نرم افزار
Pro / E / UG / CAD / CAM / CAE / Solid Works
قالب نقاشی
Igs / Step / Stp / dwg / pdf ect

طراحی برای ساخت (گزارش DFM)
Refer to نمودار گزارش DFM Folder 3
فرایندهای ساخت
پاسخ: قالب ها
Refer to نمودار گزارش DFM Folder 4
 
B: فرآیندهای ساخت قطعات ریخته گری:
Refer to نمودار گزارش DFM Folder 5
قبلی:نه
بعد:مواد