مونتاژ

2021-01-18

ما هم در مونتاژ قطعات نیمه تمام و هم در زمینه قطعات تجربه زیادی داریم. ما همچنین یک تیم تخصصی برای انواع قطعات یدکی مورد نیاز برای تأمین نیازهای مونتاژ شما داریم.

در طول فرآیند ساخت نمونه ، ما مناسب ترین وسایل مختلف را درست می کنیم و یک تیم مونتاژ اختصاصی را تشکیل می دهیم که همه آنها کاملاً آموزش دیده اند تا از آماده بودن کامل آنها برای عملیات مونتاژ بعدی اطمینان حاصل کنند.